Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm.) oraz art. 22 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020,, poz. 1876 ze zm.) oraz zgodnie z „Programem współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2021 rok”

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku

 Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej na terenie województwa zachodniopomorskiego,
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, a terenem ich działania jest województwo zachodniopomorskie.
  1.  Rodzaj zadania

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Zadaniami konkursowymi realizowanymi we współpracy z ww. podmiotami są działania podejmowane na terenie województwa zachodniopomorskiego w następujących obszarach:

Obszar 1. Działania na rzecz osób bezdomnych:

- Działania zmierzające do innowacyjności oraz poprawy standardów w placówkach pobytu i noclegu osób bezdomnych, zgodnie z rozporządzeniem¹, oraz doposażenie, organizowanie prac adaptacyjnych  i remontowych istniejącej bazy w placówkach pobytu i noclegu osób bezdomnych, wraz z udziałem tych osób przebywających w placówkach,

- zabezpieczenie noclegu, wyżywienia, środków higieny i odzieży, udzielanie doraźnej pomocy medycznej i sanitarnej, szczególnie w okresach jesienno-zimowych,

¹ Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r.  w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018, poz. 896), z uwzględnieniem art. 34 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020, poz. 875 ze zm.).

Obszar 2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

- umożliwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do zajęć przystosowawczych do życia w środowisku rodzinnym i zawodowym oraz dążenie do integracji środowiska osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,

- tworzenie systemu oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez rozwój usług, wsparcia informacyjnego i różnych form wsparcia dziennego w środowisku lokalnym,

- modernizacja oraz doposażenie pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia terapii z osobami niepełnosprawnymi.

Termin składania ofert upływa 22 lutego 2021 r. 

Szczegółowe informacje o powyższym otwartym konkursie ofert znajduje się pod adresem Przejdź do strony ZUW Szczecin oraz na stronie internetowej www.szczecin.uw.gov.pl,  w zakładce Rodzina, sprawy społeczne.