Wzorem lat ubiegłych w roku 2020 przyznawane będą nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej przyznawane w kategorii:

  1. indywidualnej – pracownikom socjalnym,
  2. zespołowej – jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz podmiotom, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Z wnioskiem  o nagrodę mogą wystąpić w formie pisemnej: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

Więcej informacji i wzór wniosku o przyznanie nagrody specjalnej w załączniku.

Czytaj więcej na temat nagród specjalnych Ministra RPiPS