BURMISTRZ BARLINKA ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2024 r. zadań publicznych Gminy Barlinek w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Ogłoszenie wraz z załącznikami dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem: Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2024r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

BURMISTRZ  BARLINKA ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2024 r. zadań publicznych Gminy Barlinek w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Ogłoszenie wraz z załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem: Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

OGŁOSZENIE 

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barlinek przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na rok 2024.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571)

 

BURMISTRZ BARLINKA

 

zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Barlinek do zgłaszania kandydatur do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty, które zostaną złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację przez ww. podmioty w 2024 r. zadań publicznych Gminy Barlinek.

 

Termin zgłaszania kandydatur: do dnia 08.12.2023 r.

 

Uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne zgłoszenia, wraz ze zgodą wskazanego kandydata, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku, przy ul. Niepodległości 20, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.12.2023 r.

 

Jednocześnie Burmistrz Barlinka informuje, iż zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą osobyreprezentujące wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osóbreprezentujących wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

Treść niniejszego ogłoszenia podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Barlinku pod nr tel. 95 7465 595.

 

 

                                                                                                         

                                                                                                          Burmistrz Barlinka

                                                                                                          Dariusz Zieliński

 

 

INFORMACJA

z przeprowadzenia, w terminie od 20.10.2023 r. do 06.11.2023 r., konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023r. poz. 571) oraz zgodnie z uchwałą
nr LX/1041/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Barlinka zaprosił organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, działające na terenie Gminy Barlinek, do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, w terminie od 20.10.2023 r. do 06.11.2023 r.

Ogłoszenie w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez: zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku oraz zamieszczenie na stronie www.barlinek.pl. Treść projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 dostępna była na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barlinku. Za przeprowadzenie konsultacji przedmiotowego projektu uchwały odpowiedzialny był Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Barlinku.

Zgodnie z treścią ogłoszenia konsultacje były przeprowadzone z wykorzystaniem jednej z form określonych w uchwale nr LX/1041/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, tj. umożliwienia wyrażenia pisemnej opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

Uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogli składać pisemne opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały w BOI Urzędu Miejskiego w Barlinku, w terminie od 20.10.2023 r. do 06.11.2023 r.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęła żadna pisemna opinia do przedstawionego projektu uchwały.

 

 Burmistrz Barlinka

Dariusz Zieliński

Poniżej kilka zaproszeń dla zachodniopomorskich organizacji, realizowanych w ramach  centrum organizacji pozarządowych Pracowni Pozarządowej w Koszalinie.

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

Działania Pracowni Pozarządowej w latach 2022-24 dofinansowane są z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Działanie Centrum Organizacji Pozarządowych sfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Gminy Miasto Koszalin.

Działania współfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018–2030.

 

  1. Szkolenia: Jak napisać dobry projekt / NoweFIO 2024
  • 7.11, godz. 9.00 - 15.00, Koszalin, biuro Pracowni Pozarządowej, ul. Dworcowa 2
  • 8.11, godz. 14.00 - 20.00, Stargard, Dom Kultury Kolejarza, Szczecińska 17

link do zapisów: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKzAjqMaZ2QZ1y4lZJ4YQ24G-oQG5t75YfjJAL8qr9uhEL5Q/viewform (należy w nim wskazać jedno wybrane przez siebie miejsce)

 

 

  1. Szkolenie dla koordynatorów/koordynatorek wolontariatu - jak rekrutować i zarządzać wolontariatem w swojej organizacji
  • 9 listopada w godz. 12-16 w Pracowni Pozarządowej przy ul. Dworcowej 2 w Koszalinie

link do zapisów: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDxrP5vTVg6T-grJqV4pVeB-lyWGkqsRiJeSbfB6JmLiG_Cg/viewform

WAŻNE: By wziąć udział w szkoleniu trzeba mieć założone konto na ogólnopolskim portalu wolontariatu Korpus Solidarności – wymóg sponsora: https://sow.korpussolidarnosci.gov.pl/pl/register/volunteer

 

 

  • Trwa szósta edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - Zachodniopomorski Lider NGO

Do 13 listopada Pracownia Pozarządowa przyjmuje zgłoszenia od organizacji z terenu województwa w 3 kategoriach:

  • kategoria główna
  • kategoria dla organizacji zarejestrowanych w latach 2021-2022
  • kategoria dla organizacji, których budżet w 2022 r. nie przekroczył 30.000 zł

Szczegóły konkursu, w tym formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie: https://pracowniapozarzadowa.pl/ngo/zachodniopomorskiliderngo2023/

Łukasz Cieśliński
tel.: 609 144 511

Pracownia Pozarządowa

  1. Dworcowa 2, 75-201 Koszalin