Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2023r. zadań publicznych w zakresie kultury

05.12.2022 r.

           

OGŁOSZENIE

 

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barlinek przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na rok 2023.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr LVIII/394/2022 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 01 grudnia 2022 r. w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

 

BURMISTRZ BARLINKA

zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Barlinek do zgłaszania kandydatur do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty, które zostaną złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację przez ww. podmioty w 2023 r. zadań publicznych Gminy Barlinek.

 

Termin zgłaszania kandydatur: do dnia 12.12.2022 r.

 

Uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne zgłoszenia, wraz ze zgodą wskazanego kandydata, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku, przy ul. Niepodległości 20, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.12.2022 r.

 

Jednocześnie Burmistrz Barlinka informuje, iż zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą osobyreprezentujące wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osóbreprezentujących wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

Treść niniejszego ogłoszenia podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Barlinku pod nr tel. 95 7465 595.

 

Burmistrz Barlinka

Dariusz Zieliński   

INFORMACJA

z przeprowadzenia, w terminie od 20.10.2022 r. do 04.11.2022 r., konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą nr LX/1041/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Barlinka zaprosił organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, działające na terenie Gminy Barlinek, do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, w terminie od 20.10.2022 r. do 04.11.2022 r.

Ogłoszenie w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez: zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku oraz zamieszczenie na stronie www.barlinek.pl. Treść projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 dostępna była na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barlinku. Za przeprowadzenie konsultacji przedmiotowego projektu uchwały odpowiedzialny był Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Barlinku.

Zgodnie z treścią ogłoszenia konsultacje były przeprowadzone z wykorzystaniem jednej z form określonych w uchwale nr LX/1041/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, tj. umożliwienia wyrażenia pisemnej opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

Uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogli składać pisemne opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały w BOI Urzędu Miejskiego w Barlinku, w terminie od 20.10.2022 r. do 04.11.2022 r.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęła żadna pisemna opinia do przedstawionego projektu uchwały.

                                                                      20.10.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr LX/1041/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

BURMISTRZ BARLINKA

zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Barlinek, do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

 

Termin konsultacji: od dnia 20 października 2022 r. do dnia 4 listopada 2022 r.

 

Uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać pisemne opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały Rady Miejskiej  w Barlinku w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, w BOI Urzędu Miejskiego w Barlinku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 listopada 2022 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Barlinku). Wszelkie opinie zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.         

Treść projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe oraz w Referacie Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Barlinku, ul. Niepodległości 20, pokój nr 9. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Barlinku, pod numerem telefonu 95 7465 595.

UWAGA! Rusza nabór kandydatów/tek do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2022-2025 (V kadencja)

 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz działając na podstawie uchwały
Nr 1127/22 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz określenia organizacji i trybu jej działania ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów/tek na przedstawicieli/lki organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)  

 

do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2022-2025 V kadencji.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą od 22 lipca do 11 sierpnia 2022 r.

 

Zgłoszenie kandydata/tki odbywa się poprzez wypełnienie „Karty zgłoszenia kandydata/tki na członka/członkinię Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) prowadzących działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego”, stanowiącym załącznik nr 1 do Trybu powoływania Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz złożenie jej wraz z wymaganymi dokumentami w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu:

 1) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu lub
 2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin z dopiskiem „Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego – WYBORY” lub
 3) za pośrednictwem poczty mailowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skan podpisanych dokumentów, wpisując w tytule maila: „Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego - WYBORY”.

 

Termin zgłaszania kandydatów na członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego upływa 11 sierpnia 2022 r. 

 

O terminowości dokonania zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego lub na maila (w zależności od wyboru formy dostarczenia aplikacji).

 

Uchwała w sprawie trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz określenia organizacji i trybu jej działania zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronach Urzędu Marszałkowskiego WZ.

 

Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego liczy 20 członków. Składa się z:

 1) 11 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3, ust 3 ustawy

 2) 1 przedstawiciela Wojewody Zachodniopomorskiego;

 3) 4 przedstawicieli organu stanowiącego Samorządu Województwa, tj. Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego;

 4) 4 przedstawicieli organu wykonawczego Samorządu Województwa tj. Marszałka.

 

Dzięki temu na forum Rady prezentowane są stanowiska i poglądy partnerów, uwzględniające racje i potrzeby wszystkich stron.

 

Do zadań Wojewódzkiej (Zachodniopomorskiej) Rady Działalności Pożytku Publicznego zgodnie z ustawą
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i Regulaminem organizacji i trybu działania Rady należy
w szczególności:

 1) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji, w tym w zakresie programów współpracy z organizacjami
 2) wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,
o których mowa w art. 4 ustawy;
 3) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej
a organizacjami;
 4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;
 5) wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego;
 6) organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji do składu komitetu monitorującego,
 7) podejmowanie działań mających na celu budowanie prestiżu Rady, jako podmiotu odpowiedzialności obywatelskiej;
 8) występowanie do Zarządu Województwa z inicjatywami dotyczącymi działalności pożytku publicznego;
 9) dokonywanie monitoringu i oceny działalności Rady (przynajmniej raz w trakcie trwania kadencji),
 10) współpraca z radami działalności pożytku publicznego innych szczebli, w tym rad wojewódzkich i rady krajowej.

 

Głównym celem Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wskazanym w Regulaminie działania Rady, ma być wzmocnienie udziału sektora pozarządowego w tworzeniu i realizacji programów i strategii nakierowanych na rozwój województwa zachodniopomorskiego, tworzenie przestrzeni dla środowisk reprezentowanych w Radzie do wymiany poglądów, wzajemnego informowania się i poznawania, udział
w tworzeniu dobrych warunków dla rozwoju / sprzyjanie rozwojowi sektora pozarządowego w województwie zachodniopomorskim oraz inicjowanie i propagowanie dobrych rozwiązań we współpracy administracji publicznej
i organizacji pozarządowych.

 

Dodatkowych informacji w sprawie udziela Magdalena Pieczyńska – p.o. Dyrektorki w Wydziale Współpracy Społecznej –  p. Magdalena Pieczyńska tel.: 91 31 14 910; e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ewa Gołczyńska - Inspektorka w Wydziale Współpracy Społecznej tel.: 91 31 14 910; e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Karta zgłoszenia

Imienna rekomendacja

Oświadczenie

Regulamin