UWAGA! Rusza nabór kandydatów/tek do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2022-2025 (V kadencja)

 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz działając na podstawie uchwały
Nr 1127/22 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz określenia organizacji i trybu jej działania ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów/tek na przedstawicieli/lki organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)  

 

do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2022-2025 V kadencji.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą od 22 lipca do 11 sierpnia 2022 r.

 

Zgłoszenie kandydata/tki odbywa się poprzez wypełnienie „Karty zgłoszenia kandydata/tki na członka/członkinię Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) prowadzących działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego”, stanowiącym załącznik nr 1 do Trybu powoływania Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz złożenie jej wraz z wymaganymi dokumentami w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu:

 1) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu lub
 2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin z dopiskiem „Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego – WYBORY” lub
 3) za pośrednictwem poczty mailowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skan podpisanych dokumentów, wpisując w tytule maila: „Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego - WYBORY”.

 

Termin zgłaszania kandydatów na członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego upływa 11 sierpnia 2022 r. 

 

O terminowości dokonania zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego lub na maila (w zależności od wyboru formy dostarczenia aplikacji).

 

Uchwała w sprawie trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz określenia organizacji i trybu jej działania zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronach Urzędu Marszałkowskiego WZ.

 

Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego liczy 20 członków. Składa się z:

 1) 11 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3, ust 3 ustawy

 2) 1 przedstawiciela Wojewody Zachodniopomorskiego;

 3) 4 przedstawicieli organu stanowiącego Samorządu Województwa, tj. Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego;

 4) 4 przedstawicieli organu wykonawczego Samorządu Województwa tj. Marszałka.

 

Dzięki temu na forum Rady prezentowane są stanowiska i poglądy partnerów, uwzględniające racje i potrzeby wszystkich stron.

 

Do zadań Wojewódzkiej (Zachodniopomorskiej) Rady Działalności Pożytku Publicznego zgodnie z ustawą
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i Regulaminem organizacji i trybu działania Rady należy
w szczególności:

 1) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji, w tym w zakresie programów współpracy z organizacjami
 2) wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,
o których mowa w art. 4 ustawy;
 3) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej
a organizacjami;
 4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;
 5) wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego;
 6) organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji do składu komitetu monitorującego,
 7) podejmowanie działań mających na celu budowanie prestiżu Rady, jako podmiotu odpowiedzialności obywatelskiej;
 8) występowanie do Zarządu Województwa z inicjatywami dotyczącymi działalności pożytku publicznego;
 9) dokonywanie monitoringu i oceny działalności Rady (przynajmniej raz w trakcie trwania kadencji),
 10) współpraca z radami działalności pożytku publicznego innych szczebli, w tym rad wojewódzkich i rady krajowej.

 

Głównym celem Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wskazanym w Regulaminie działania Rady, ma być wzmocnienie udziału sektora pozarządowego w tworzeniu i realizacji programów i strategii nakierowanych na rozwój województwa zachodniopomorskiego, tworzenie przestrzeni dla środowisk reprezentowanych w Radzie do wymiany poglądów, wzajemnego informowania się i poznawania, udział
w tworzeniu dobrych warunków dla rozwoju / sprzyjanie rozwojowi sektora pozarządowego w województwie zachodniopomorskim oraz inicjowanie i propagowanie dobrych rozwiązań we współpracy administracji publicznej
i organizacji pozarządowych.

 

Dodatkowych informacji w sprawie udziela Magdalena Pieczyńska – p.o. Dyrektorki w Wydziale Współpracy Społecznej –  p. Magdalena Pieczyńska tel.: 91 31 14 910; e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ewa Gołczyńska - Inspektorka w Wydziale Współpracy Społecznej tel.: 91 31 14 910; e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Karta zgłoszenia

Imienna rekomendacja

Oświadczenie

Regulamin

Szanowni Państwo,

zachęcamy do udziału w pilotażowej edycji programu mikrograntów „Generacja V4”. Program ten oferuje granty na krótkoterminową mobilność młodzieży w wieku 14–30 lat w regionie państw Grupy Wyszehradzkiej (V4, tj. Polska, Czechy, Węgry i Słowacja) i jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

Osoby prawne działające w obszarze pracy z młodzieżą (np. szkoły, kluby sportowe, młodzieżowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego itp.) mogą otrzymać do 10 tys. euro na wszelkie znaczące wspólne działania młodzieży w regionie. Aby otrzymać dofinansowanie projekt powinien obejmować mobilność młodych ludzi z co najmniej dwóch krajów Grupy Wyszehradzkiej, może również zakładać współpracę z państwami sąsiadującymi z V4 (Austrią, Niemcami oraz Ukrainą). Ponadto w ramach projektu należy zrealizować co najmniej jedno wspólne wydarzenie z udziałem obu/wszystkich stron oraz co najmniej jedną wspólną prezentację dla społeczności lokalnej (np. plakaty, eseje, blogi, spoty wideo, itp.)

Projekty można składać do 1 sierpnia 2022 r. 

Więcej informacji znajduje się pod następującym linkiem: New funding opportunity for youth - V4 Gen Mini-Grants! - Visegrad Fund - Visegrad Fund.

Aby ubiegać się o grant należy wybrać jeden z następujących celów programu „Generacja V4” z sześciu obszarów tematycznych lub też stworzyć własny: 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I ODPORNOŚĆ:

Podnoszenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju oraz utraty bioróżnorodności; zwiększanie odporności na zmiany klimatu, wymiana know-how, projekty ekologiczne itp.

DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ:

Wspólna historia i wspólna przyszłość m.in. nauczanie/uczenie się wspólnej historii, zbieranie relacji świadków i projekty historii mówionej, przedstawianie historii lokalnej w kontekście regionalnym, promowanie (wspólnych) rocznic lub interesujących zabytków (przystąpienie do UE, rocznice 1956/1968).

ZDROWIE I AKTYWNY STYL ŻYCIA:

Sport i inne aktywności sprzyjające aktywnemu trybowi życia, promocja zdrowej diety oraz zajęcia na rzecz dobrego samopoczucia oraz zdrowia fizycznego i psychicznego.

SZTUKA I KULTURA:

Wspólne tworzenie nowych spektakli, wymiana kulturalna w dziedzinie teatru, filmu, muzyki, literatury, tradycyjnego rzemiosła itp.

WARTOŚCI DEMOKRATYCZNE I CNOTY OBYWATELSKIE:

Wzmacnianie zainteresowania i udziału w procesach demokratycznych, zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra, ułatwianie dialogu na temat praw człowieka, debaty, parlamenty studenckie, zaangażowanie w życie społeczności i wolontariat.

KOMPETENCJE PRAKTYCZNE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

Wspieranie praktycznych wymian między szkołami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz między szkołami a przedsiębiorstwami oraz umożliwianie krótkoterminowych staży i szkoleń przy jednoczesnym wspieraniu ducha przedsiębiorczości i doskonaleniu konkretnych umiejętności.

Z poważaniem, 

Departament Współpracy Międzynarodowej

Informujemy, że trwa nabór wniosków w ramach konkursu grantowego „Moja Mała Ojczyzna” – Edycja VI, zorganizowanego przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego im. J.K. Steczkowskiego.  

Celem programu „Moja Mała Ojczyzna” jest pobudzenie społeczności lokalnych do działania na rzecz budowania dobra wspólnego, kreowania otoczenia, innowacyjnego zagospodarowania przestrzeni publicznej, poprawy jej funkcjonalności lub modernizacji. Wnioski mogą składać: fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne, domy kultury, jednostki samorządu terytorialnego (np. gmina, powiat, miasto), koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR. Dofinansowanie może być przeznaczone na: 

  • poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców,
  • pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych,
  • wsparcie infrastruktury placówek oświatowych,
  • wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych,

W tej edycji programu zostanie dofinansowane maks. 30 najlepszych projektów. Maksymalna kwota dofinansowania to 30 000,00 zł brutto.

Wnioski można składać  do 01.07.2022 r. w wersji elektronicznej poprzez formularz wniosku online dostępny na stronie:  www.dotacje.fundacjabgk.pl 

Więcej szczegółów: https://www.fundacja.bgk.pl/moja-mala-ojczyzna/

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli/przedstawicielki Waszych organizacji do udziału w wyjątkowych szkoleniach!

 

Nadmorskie Warsztaty Pozarządowe to małe grupy, nieformalna atmosfera, przestrzeń na poznawanie się i wymianę doświadczeń a także szeroki zakres tematyki dopasowanej do potrzeb uczestników i uczestniczek.

Warsztaty kierujemy do osób z zachodniopomorskich organizacji pozarządowych posiadających doświadczenie w aktywności w przestrzeni publicznej.

 

Strona merytoryczna spotkań obejmować będzie m.in.: zarządzanie zespołem i wdrażanie nowych osób; tworzenie marki, wizerunek, promocja organizacji; rola lidera/liderki; współpraca organizacji z samorządem i administracją państwową; skuteczne aplikowanie o dotacje i granty.

 

Wszystkie szkolenia odbywać się będą w Kołobrzegu, w Hotelu New Skanpol.

Zapewniamy bezpłatny udział, zakwaterowanie i wyżywienie na miejscu. Dojazd do Kołobrzegu we własnym zakresie.

 

W przypadku chęci udziału niezbędne jest wypełnienie i przesłanie do nas formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia organizacji pozarządowej (przesyłam je w załącznikach).

 

Szczegóły Warsztatów oraz dokumenty rekrutacyjne wraz z Regulaminem znajdują się na naszej stronie: https://pracowniapozarzadowa.pl/2022/04/21/nadmorskie-warsztaty-pozarzadowe/.

 

 

Formularz Zgłoszeniowy

Oświadczenie