02.12.2020 r.

            OGŁOSZENIE

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barlinek przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na rok 2021.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXI/209/2020 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

BURMISTRZ BARLINKA

zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Barlinek do zgłaszania kandydatur do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty, które zostaną złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację przez ww. podmioty w 2021 r. zadań publicznych Gminy Barlinek.

Termin zgłaszania kandydatur: do dnia 15.12.2020 r.

Uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne zgłoszenia, wraz ze zgodą wskazanego kandydata, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku, przy ul. Niepodległości 20, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2020 r.

 

Jednocześnie Burmistrz Barlinka informuje, iż zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

Treść niniejszego ogłoszenia podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Barlinku pod nr tel. 95 7465 595.

 

                                                                                                          Z up. Burmistrza Barlinka

                                                                                                                Krzysztof Paszek

                                                                                                             Zastępca Burmistrza

UWAGA!

PROGRAM SPOŁECZNIK – STAWIAMY NA EKO, KONTYNUUJEMY WSPÓŁPRACĘ Z MŁODZIEŻĄ

Do 4 listopada trwa nabór wniosków w Programie Społecznik na lata 2019-2021, w którym Społecznicy i Społeczniczki mogą aplikować o środki na działania, które będą realizowane w 2021 roku. Zarówno organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne pod ich opieką będą mogły składać wnioski w dwóch filarach:

I – Mikrodotacje – projekty lokalne (dofinansowanie w wysokości do 4 tys. zł);

II – Regionalne Inicjatywy Obywatelskie – projekty o zasięgu powiatowym i wojewódzkim (dofinansowanie w wysokości do 10 tys. zł, jednak o wynikach naboru ostatecznie zdecydują mieszkańcy poprzez głosowanie internetowe).

Szczegóły są dostępne są na www

 

Niezmiennie zachęcamy do kontaktu z animatorami lokalnymi w subregionach – kontakt znajduje się tutaj: https://spolecznik.karrsa.eu/kontakt/

 

Pozdrawiam,

Magdalena Samul-Szerwińska

Inspektor

Biuro ds. organizacji pozarządowych 

Wydział Współpracy Społecznej
Urząd Marszałkowski WZ
tel. 91 31 14 921

fax. 91 44 16 231
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski WZ
ul. Korsarzy 34
70 - 540 Szczecin

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Województwo Zachodniopomorskie. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pod adresem https://bip.rbip.wzp.pl/artykul/klauzula-informacyjna-rodo

 P   Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.

 

23.10.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

 

       Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz zgodnie z uchwałą Nr LX/1041/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

BURMISTRZ BARLINKA

zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Barlinek, do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

 

Termin konsultacji: od dnia 23 października 2020 r. do dnia 6 listopada 2020 r.

 

Uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać pisemne opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, w BOI Urzędu Miejskiego w Barlinku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2020 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Barlinku). Wszelkie opinie zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.         

 

Treść projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w Referacie Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Barlinku, ul. Niepodległości 20, pokój nr 17A. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Barlinku, pod numerem telefonu 95 7465 595.

 

 

 

                                                                                                                                             Z up. Burmistrza

                                                                                                          Krzysztof Paszek

13.10.2020r.

PROGRAM SPOŁECZNIK – STAWIAMY NA EKO, KONTYNUUJEMY WSPÓŁPRACĘ Z MŁODZIEŻĄ 

Jutro, 14 października 2020 r. rusza nabór w Programie Społecznik na lata 2019-2021, w którym Społecznicy i Społeczniczki mogą aplikować o środki na działania, które będą realizowane w 2021 roku. Zarówno organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne pod ich opieką będą mogły składać wnioski w dwóch filarach:

I – Mikrodotacje – projekty lokalne (dofinansowanie w wysokości do 4 tys. zł);

II – Regionalne Inicjatywy Obywatelskie – projekty o zasięgu powiatowym i wojewódzkim (dofinansowanie w wysokości do 10 tys. zł, jednak o wynikach naboru ostatecznie zdecydują mieszkańcy poprzez głosowanie internetowe).

Wnioski za pośrednictwem platformy witkac.pl składać można do 4 listopada br. Szczegóły dostępne na www

 

I SZCZYT KLIMATYCZNY

To już czwartek, 15 października br. I Szczyt Klimatyczny na Pomorzu Zachodnim. Porozmawiamy o tym, jak zmieniać nasze zachowania, by chronić środowisko i jak rozwijać edukację ekologiczną. Oglądajcie nas w czwartek 15 października 2020 od godz. 10.00 na facebooku Pomorze Zachodnie News! Zaproszeni prelegenci opowiedzą o dobrych nawykach, jak żyć bardziej eko, oszczędniej i zdrowiej.  Nasze codzienne działania mają wymierny wpływ na poprawę stanu środowiska. Często wystarczy kilka sekund, najmniejsze eko-gest aby zmienić świat na lepszy.  Dołącz do wydarzenia na www

 

ZACHODNIOPOMORSKI LIDER NGO 2020 – KONKURS MARSZAŁKA

Do 23 października br. organizacje pozarządowe z terenu Pomorza Zachodniego mogą się zgłaszać do udziału w Konkursie Marszałka ,,Zachodniopomorski Lider NGO 2020”, w ramach którego ocenie będą podlegały działania prowadzone w 2019 roku. Laureaci i wyróżnieni będą wyłaniani w trzech kategoriach:

– za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2019; kategoria główna,

– za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2019 przez organizację zarejestrowaną w latach 2018–2019; kategoria nr 2,

– za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2019 przez organizację, której budżet za rok 2019 nie przekroczył 25.000 zł; kategoria nr 3.

Na zwycięzców czekają nagrody finansowe oraz okolicznościowe statuetki. Szczegóły znajdują się na stronie Organizatora będącego partnerem Samorządu Województwa w realizacji konkursu w ramach zadania zleconego do realizacji oraz stronie www.

 

II NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU PN. POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA 

Województwo Zachodniopomorskie/ Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie ogłosił II nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach realizacji projektu pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. O środki mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne z województwa zachodniopomorskiego prowadzące instytucjonalne formy opieki nad najmłodszymi dziećmi oraz placówki edukacyjne, które nie złożyły wniosków w I naborze. Nabór trwa do 19 października br., godz. 15.15.  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie wydziału.

 

UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW – DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej „UOKiK”) ogłasza otwarty konkurs ofert: „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów – działania edukacyjne”. Realizacja zadania do końca 2020 roku. Termin składania ofert upływa 2 listopada 2020 r. o godz. 10.00. Więcej na www

 

Pozdrawiam
Magdalena Pieczyńska

Kierowniczka

Biuro ds. organizacji pozarządowych 

Wydział Współpracy Społecznej
Urząd Marszałkowski WZ
tel. 91 31 14 920
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski WZ
ul. Korsarzy 34
70 - 540 Szczecin

 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Województwo Zachodniopomorskie. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pod adresem https://bip.rbip.wzp.pl/artykul/klauzula-informacyjna-rodo

 

P   Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.

Zachodnipomorski Lider NGO

Możecie składać swoje zgłoszenia w konkursie na najlepsze inicjatywy zrealizowane przez Was, czyli zachodniopomorskie organizacje pozarządowe.

To już trzecia odsłona tego Konkursu; tym razem o miano Zachodniopomorskiego Lidera mogą starać się Wasze projekty realizowane w 2019 roku. Od 18 września aż do 16 października czekamy na Wasze zgłoszenia!

Pokażcie wszystkim co ciekawego udało Wam się zrealizować w ubiegłym roku i z czego jesteście najbardziej dumni. Inicjatywy małe i duże, te realizowane w skali całego województwa albo tylko w Waszej miejscowości – pokazując je, promujcie zarówno swoją organizację jak i sektor pozarządowy z Pomorza Zachodniego.

Poniżej znajdziecie Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy, który po wypełnieniu możecie przesłać do nas pocztą lub e-mailem (podpisany skan).

Na najlepsze i najciekawsze inicjatywy czeka tytuł „Zachodniopomorskiego Lidera NGO 2020” a także pamiątkowe statuetki i nagrody pieniężne. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela:

Łukasz Cieśliński – tel. 609 144 511, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (wersja edytowalna)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (wersja PDF)

dostępne są również na stronie organizatora konkursu – PRACOWNI POZARZĄDOWEJ - link do strony.