OGŁOSZENIE

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku  w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023r. poz. 571) oraz zgodnie z uchwałą Nr LX/1041/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

BURMISTRZ BARLINKA

zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Barlinek, do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

 

Termin konsultacji: od dnia 20 października 2023 r. do dnia 6 listopada 2023 r.

 

Uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać pisemne opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, w BOI Urzędu Miejskiego w Barlinku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2023 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Barlinku). Wszelkie opinie zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.         

 

Treść projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w Referacie Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Barlinku, ul. Niepodległości 20, pokój nr 9. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Barlinku, pod numerem telefonu 95 7465 595.

Załącznik dostępny na Biuletynie Informacji Publicznej: Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024

Zastanawiasz się, jak odmienić życie młodych ludzi? Jak pomóc im odkryć pasje, zdobyć umiejętności i dać solidny start w dorosłość? Chcesz zobaczyć ich pełnych energii, angażujących się w ważne sprawy? Dzięki Programowi Równać Szanse, te marzenia są w zasięgu ręki!

 

Do 9 października możesz zgarnąć w Konkursie Małe Granty aż 12 000 zł na projekt, który odmieni życie młodych ludzi w Twojej miejscowości. 

 

Wyobraź sobie satysfakcję, gdy widzisz, jak młodzież, którą wspierasz, rośnie w siłę, realizuje swoje marzenia i zmienia swoje otoczenie. To więcej niż konkurs - to inwestycja w przyszłość młodych ludzi.

 

Do tej pory w Programie zrealizowano ponad 3 500 projektów, w których wzięło udział ponad 150 000 młodych ludzi!

 

Młodzież ma potencjał. Pomożesz go odkryć?

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O KONKURSIE MAŁE GRANTY »

Informacja o planowanych spotkaniach informacyjnych poświęconych nowemu funduszowi grantowemu „SPLOT Wartości”. Sam fundusz przyzna granty w wysokości od 2.000 do 6.800 euro na projekty na rzecz praw, wolności i zasad Karty Praw Podstawowych UE, np. prawa do życia, wolności wypowiedzi, integracji osób z niepełnosprawnościami, równości, ochrony zdrowia czy ochrony środowiska.


Szczegóły dotyczące trwającego konkursu grantowego – na załączonej grafice.

Spotkania informacyjne odbędą się we wskazanych poniżej terminach i miejscach:
• 18 lipca (wtorek) – Wałcz, godz. 16.30 - 18.00, Klub Seniora, ul. Sądowa 9
• 19 lipca (środa) – Kołobrzeg, godz. 16.00 - 17.30, sala konferencyjna Centrum Spraw Społecznych, ul. Okopowa 15a
• 19 lipca (środa) – Koszalin, godz. 18.30 - 20.00, Pracownia Pozarządowa, ul. Dworcowa 2
• 20 lipca (czwartek) – Stargard, godz. 16.30 - 18.00, Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Szczecińska 17.

Spotkania poprowadzi Patrycja Czawłytko, ekspertka ds. funduszu grantowego, prezeska Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.

Projekt Splot Wartości jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values).

 

Pozdrawiam,

Łukasz Cieśliński
tel.: 609 144 511

Pracownia Pozarządowa

ul. Dworcowa 2, 75-201 Koszalin

 

WWW

FACEBOOK

INSTAGRAM

Możesz nam przekazać 1% - nr KRS: 26352

Tworzymy Zachodniopomorską Federację PozarządowąSzanowni Państwo,

jestem koordynatorką projektu Nawigator legislacyjny dla NGO realizowanego w ramach Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Naszym celem jest obserwowanie dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego organizacji pozarządowych w Polsce. 

Wiemy, że sprawne zarządzanie w trzecim sektorze może być trudne, dlatego stworzyliśmy program monitoringu legislacyjnego. Przyglądamy się wszelkim zmianom prawnym, które pośrednio lub bezpośrednio dotyczą organizacji pozarządowych. Zebrane informacje wysyłamy raz w miesiącu w postaci darmowego newslettera do wszystkich zainteresowanych organizacji. Zależy nam, aby nasze analizy, porady i rekomendacje docierały do jak najszerszego grona, szczególnie do Ochotniczych Straży PożarnychKół Gospodyń Wiejskich oraz organizacji z mniejszych miejscowości.

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji o naszym projekcie do wszelkich organizacji pozarządowych działających na terenie Państwa jednostki samorządowej bądź udostępnienie jej na stronie internetowej – to z pewnością ułatwi nam dotarcie do jak największego grona organizacji.

W ciągu naszej półrocznej pracy, udało nam się opublikować artykułów, w których nasi eksperci opisali skutki wprowadzonych regulacji, takich jak ustawa o ekonomii społecznej i ustawa o fundacji rodzinnej. Wysłaliśmy także newsletterów, ich treść można zobaczyć na naszej stronie internetowej.

Mamy nadzieję, że tak przygotowany nawigator stanie się realnym wsparciem, dla osób starających się działać społecznie nawet w najmniejszych miejscowościach i pomoże im uniknąć komplikacji związanych z trudną działką legislacji, która często jest największym wyzwaniem dla zapalonych społeczników.

 

W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

Malwina Krużyńska

Koordynatorka projektu Nawigator legislacyjny dla NGO

20.02.2023 r.

  

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

  

Burmistrz Barlinka dnia 20 lutego 2023 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem nr 257/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

Do realizacji zadania oznaczonego numerem OPS/2023/1 pod nazwą: „Realizacja zadań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku”, wybrał  Stowarzyszenia:

  • Polski Komitet Pomocy Społecznej Tymczasowy Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki w Szczecinie i przyznał dotację w wysokości 11.000,00 zł;
  • Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 13.000,00 zł.

 

  

Burmistrz Barlinka

Dariusz Zieliński

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 28/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl